Ufici Tecnic-Lavôrs Publics

Responsabil: Marco Quai

 

Setôr: Aree Tecniche - lavôrs publics e aree manutentive
Telefon: 0432/761935

e-mail: tecnico@comune.lestizza.ud.it

Setôr: Lavôrs publics e aree manutentive
istrutôr diretîf: Marco Quai

Telefon: 0432/761935
e-mail: llpp@comune.lestizza.ud.it

ORARIS PAL PUBLIC
Lunis e Vinars 09.30-12.30
Martars e Joibe 16.00-18.15