Notizia

Rassegne teatrâl comunâl 2017

Programazion teatri par furlan tal Auditorium di Listize

Ancje chest an il Comun di Listize al à in program par dut il mês di Mai la rassegne teatrâl par furlan. A saran in sene, li dal auditorium comunâl, lis trê filodramatichis: "Nespoledo 80", "L'Ajar" di S. Marie e "La Pipinate" di Sclaunic. Ospits chest an a saran "I Baracons" di Basilian, cuntun spetacul in program sabide ai 13.

O podês discjamâ il program in alegât.

Buine vision e bon divertiment!